Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

 

1. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de Jos Schaefer (vervolgens benoemd als fotograaf). De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet via sociale media enz.

Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant de rechten voor het reproduceren van de foto’s voor eigen gebruik en reclame doeleinden. De foto’s mogen niet commercieel verhandeld worden.

De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De klant dient altijd een vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

Het bewerken van de foto’s door derden is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden of het plaatsen van filters over de foto.

 

2. Fotoshoot

Nadat er een datum/tijd is afgesproken om een fotoshoot vast te leggen stuurt de fotograaf  een bevestiging. De afspraak is definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd.

De fotograaf wil altijd het maximale uit een fotoshoot halen, daarom geef hij zo nodig aanwijzigingen. Als men tijdens een reportage ergens ontevreden of ongemakkelijk over is, dient men dit direct te melden aan de fotograaf. Zo bereiken we een optimaal resultaat. Klachten achteraf hierover worden worden als niet gegrond beschouwd.

 

3. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij Jos Schaefer en zijn in principe 1 jaar geldig. Uitzonderingen gelden indien schrifelijk anders afgesproken tussen klant en fotograaf. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om kosteloos een afspraak te verzetten. Gelieve dit zo vroeg mogelijk door te geven, bij voorkeur minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot. Bij niet komen opdagen van de klant op de shoot dag zelf brengt de fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien Jos Schaefer de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

5. Aansprakelijkheid

Jos Schaefer is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

6. Privacy verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Jos Schaefer geleverde producten en diensten.

Jos Schaefer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jos Schaefer bewaard de persoonlijke gegevens van klanten zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor o.a. afspraken en correspondentie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Jos Schaefer zal in geen enkel geval gegevens als adres, telefoonnummer, email-adres delen met derden.

​Dit privacy statement is opgesteld 01-01-2015

7. Faillissement

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.